Protestantse Kerk in Nederland
PKN Gemeente Nieuw Buinen, Buinerveen en Drouwenermond
 
 
Nieuws van de Kerkrentmeesters Nieuws van de Kerkrentmeesters

Van de Kerkrentmeesters

juli  2017

Beste lezers, 

Hierbij weer een aantal zaken waarover de kerkrentmeesters u graag willen bijpraten.1. Kerkbalans, solidariteitskas en eindejaarscollecte 2018 U leest het goed, de kerkrentmeesters denken wat dit betreft alweer over het komende jaar. Tot nu toe werd de organisatie hiervan vrijwel geheel overgelaten aan de vorige penningmeester. Het lijkt echter goed dat meer mensen zich gaan buigen over dit zeer belangrijke onderwerp, daar het grootste deel van de kerkelijke inkomsten via deze wegen binnenkomen, en er jaarlijks een steeds groter tekort op de exploitatierekening ontstaat. Hieraan zal iets moeten worden gedaan. Gelukkig is het niet zo dat de kerk financieel op de bodem van de schatkist zit, maar een tekort van momenteel ongeveer € 15.000 per jaar zal op termijn de reserves snel uit weten te putten. Hierom is het de bedoeling dat er een werkgroep gevormd wordt bestaande uit een aantal kerkrentmeesters en gemeente leden die zich over deze problemen gaat buigen.

2. Vertrek van onze predikant. Hoewel het vinden van een opvolging  niet in eerste instantie het probleem is van de kerkrentmeesters dienen zij wel een verzoek in te dienen bij de Regionale Commissie Bestuurs- en Beheerszaken (RCBB) om een nieuwe predikant te mogen benoemen. Dit college dient een zogenaamde “Solidariteitsverklaring” af te geven. De goedkeuring van dit college is o.a. afhankelijk van de inkomsten van de gemeente en het aanwezige vermogen. Van belang voor de RCBB is n.l. of de gemeente een volgende predikant kan betalen.

3. Onderhoud kerk en overige gebouwen

a. Kerkgebouw:

i. Het torentje is geschilderd en van een anti-mos behandeling voorzien. De kosten waren hoger dan gedacht doordat er veel rot hout werd gevonden. Deze rot bevond zich voor een groot deel in de balken, en het was een heel veel werk om dit te repareren.
ii. De buitenzijde van de entree van de kerk zal beter verlicht gaan worden.
iii. Vervanging brandmeldingskast. Deze is vervangen. De kosten hiervan zijn uiteindelijk betaald door onze verzekering Donatus.

b. Pastorie: Het verrotte kozijn is vervangen en daarna is dit en de erker erboven geschilderd.

c. Noorderdiep 316.
i. De CV ketel is vervangen.
ii. Het hout van de puntgevel en loggia zal vervangen worden door keralit. Dit gaat volgend jaar gebeuren.Oproep voor schilderwerk in eigen beheer

1. De  betonranden bovenin de puntgevels van het kerkgebouw moeten nog geschilderd worden. We zouden dit erg fijn vinden als dit in eigen beheer kon gebeuren. Dit scheelt de kerk uiteraard geld. Deze randen zitten behoorlijk hoog en voor deze klus is een hoogwerker beschikbaar.

2. Ook de kozijnen aan de rechterzijde van het Tussendiep (aan de zijde van het huis van de Fam. Lameijer) zijn aan een schilderbeurt toe. Ook hiervoor geldt dat het geweldig zou zijn als dit in eigen beheer zou kunnen worden gedaan. Gezien de hoeveelheid werk zijn hier meerdere mensen voor nodig.

Voor deze klussen vragen we een aantal vrijwilligers U kunt zich aanmelden bij Fré Blaakmeer, tel: 0654962885, e-mail of bij Jan van Noortwijk, tel. 0599-212298 of 0649912090, email

Jan van Noortwijk

(secretaris)

 
Nieuws van de Kerkrentmeesters

Nieuws van de Kerkrentmeesters

Beste lezers, 

Hierbij weer een aantal zaken waarover de kerkrentmeesters u graag willen bijpraten.

1. Afscheid penningmeester. In de dienst van 5 februari heeft Piet Sikkens afscheid genomen als penningmeester van onze kerk. Piet is ongeveer 20 jaar lang penningmeester geweest van de Protestantse Gemeente. Eerst als penningmeester van de Nederlands Hervormde gemeente, daarna tevens als penningmeester van de Gereformeerde Kerk. Uiteindelijk heeft hij bij de fusie van beiden zijn functie voortgezet in de Protestantse Gemeente. Hij is een zeer goede penningmeester geweest, die veel visie had, zijn taak zeer serieus heeft genomen en zeer bekend was met alles wat er in de gemeente speelde. Hij wist letterlijk op vrijwel iedere vraag het juiste antwoord te geven. Wat dat betreft zal het college van kerkrentmeesters hem zeer missen. Zij grote inzet blijkt wel uit het feit dat zijn taak nu door drie personen wordt waargenomen, n.l. Gerald van Wattum als penningmeester (geen lid van het college van kerkrentmeesters, evenals Piet), Marjolein Jansen als toezichthoudend penningmeester en tevens lid van het college en Meindert Nijboer die de zorg draagt voor de actie kerkbalans en geen lid is van het college. Voor zijn grote inzet is Piet door de Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk Beheer van de Protestantse Kerk een onderscheiding verleend, bestaande uit een oorkonde en een legpenning. Maar Piet zou zichzelf niet zijn als hij helemaal gestopt was met zijn kerkenwerk. Hij blijft vooralsnog doorgaan met zijn werk als koster. Ook kunt u nog steeds collectebonnen bij hem kopen. Het college van kerkrentmeesters wil hierbij Piet nogmaals bedanken voor al het werk wat hij heeft verricht.

2. Actie Kerkbalans. Meindert Nijboer heeft zoals hier boven al is aangegeven de coördinatie van kerkbalans op zich genomen. Dit bleek een behoorlijke klus te zijn. Nadat door de wijzigingen in het systeem van wijken de wijkteams zijn verdwenen, moesten er mensen worden aangezocht om de enveloppen rond te brengen en op te halen. De voorzitter van de kerkrentmeesters heeft zich hier ook intensief mee bezig gehouden. Nadat deze mensen waren gevonden moest er een nieuwe adressen indeling worden gemaakt. De enveloppen zijn uiteindelijk door 26 personen rondgebracht en opgehaald. Alle medewerkers aan kerkbalans (plus de solidariteitskas en de eindejaarscollecte) worden zeer hartelijk bedankt voor hun inzet.

3. Onderhoud kerk en overige gebouwen.

a. Het torentje van de kerk zal dit jaar worden geschilderd. Er is om een aantal offertes gevraagd.

b. De brandmeldingskast is zoals u waarschijnlijk weet vorig jaar kapot gegaan door inductie door blikseminslag. Van onze verzekering is nu toestemming ontvangen om deze op hun kosten te laten repareren, evenals de brandmelders. Dit zal nu zo snel mogelijk gebeuren.

c. In de pastorie zal een verrot kozijn vervangen worden.

d. De Cv-ketel in het pand Noorderdiep 316 zal na vele malen gerepareerd te zijn worden vervangen.

Jan van Noortwijk

(secretaris)

 
Nieuws van de kerkrentmeesters Nieuws van de kerkrentmeesters

December 2016

Beste lezers, 

Hierbij weer een aantal zaken waarover de kerkrentmeesters u graag willen informeren.

1. Actie Kerkbalans, Solidariteitskas en Eindejaarscollecte. In de vorige kerkbode is al aangegeven dat de enveloppe voor deze actie en collecten maar één maal per jaar zullen worden rondgebracht en opgehaald. Nu hebben wij begrepen dat het hoe en waarom hiervan niet iedereen helemaal duidelijk is geworden. Daarom proberen we hier door middel van een voorbeeld hieronder dit nogmaals uiteen te zetten. Het is de taak van de kerkrentmeesters om er voor te zorgen dat door deze drie acties voldoende gelden voor de kerk worden verkregen. Daarom kwam tot nu toe een mede gemeentelid, soms een kerkrentmeester, bij de betreffende adressen enveloppen met formulieren hiervoor brengen en weer ophalen. Dit is drie maal per jaar natuurlijk een behoorlijk werk en steeds moeten hier weer vrijwilligers voor gevonden worden die dit werk willen doen.  Teneinde dit werk minder zwaar te maken is bedacht om tegelijk met de formulieren van de Actie Kerkbalans ook iedereen te vragen om zijn bijdrage voor de solidariteitskas en de eindejaarscollecte, zodat slechts eenmaal per jaar om geld gevraagd hoeft te worden.  Geadviseerd wordt door middel van een incassomachtiging de kerkrentmeesters te machtigen dit geld te mogen innen. U kunt de bedragen betalen op de momenten die daarvoor altijd al golden hoewel dat niet hoeft.  U kunt ook door middel van de machtiging aangeven dat u het totaal van deze bedragen verdeelt over iedere maand. Het maandbedrag wordt dan automatische van uw rekening afgeschreven zonder dat u er nog omkijken naar heeft. Uiteraard kunt u een dergelijke machtiging op ieder moment intrekken. Wij willen dit laten ingaan per 1 januari 2017.

Hieronder een voorbeeld:

In de enveloppe vind u de volgende antwoordstrook:

(De bedragen zijn voorbeelden. De dik gedrukte bedragen zijn de reeds ingevulde bedragen, het cursief gedrukte bedrag is hetgeen wat u zou kunnen invullen. NB u moet hier wel een bedrag invullen).Antwoordstrook

…………………………………………………………………………………………………..

Mijn bijdrage aan kerkbalans 2016 bedroeg 600

Mijn bijdrage aan de solidariteitskas bedroeg 20

Mijn bijdrage aan de eindejaarscollecte bedroeg 100 

Totaal 2016 720Ik ben bereid in 2017 voor het werk van de Protestantse Gemeente Nieuw Buinen, Buinerveen en Drouwenermond voor kerkbalans, de solidariteitskas en de eindejaarscollecte een bedrag van € 760 bij te dragen. (Let op: het bedrag van € 760 is een gefingeerd bedrag. De hoogte hiervan moet u zelf bepalen en invullen).

U kunt nu verder aangeven:

a. In hoeveel termijnen u dit bedrag wil betalen b. Wanneer u welke bedragen wilt betalen. (het totaal hiervan moet natuurlijk gelijk zijn aan het boven door u aangegeven totale bedrag).

c. Of u nadere informatie over een periodieke gift wil.

d. De Protestante Gemeente machtigen om de bedragen van uw bankrekening af te schrijven.Einde voorbeeld

Zoals u waarschijnlijk weet zijn bedragen die u aan de kerk geeft aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Hiervoor geldt wel een drempel. Een bepaald bedrag mag u niet aftrekken. Indien u echter uw bijdrage vastlegt voor vijf jaar door middel van een periodieke gift, mag u alles aftrekken. Hierover kunt u meer informatie verkrijgen bij de penningmeester of de kerkrentmeesters.

2. Penningmeester/boekhouder. Zoals als eerder is geschreven zal de heer Piet Sikkens, na meer dan 20 jaar deze taak te hebben vervult, zijn functie gaan neerleggen. Hij zal worden opgevolgd door:

a. De heer G.J. (Gerald) van Wattum. Deze zal fungeren als penningmeester, zal geen kerkrentmeester zijn en zal het uitvoerende werk op zich nemen.

b. Mevrouw M.J.E. (Marjolein) Jansen-de Groot. Zij zal fungeren als toezicht houdend penningmeester en zal deel van het college van kerkrentmeesters uitmaken.

c. Piet Sikkens zal nog een korte tijd aanblijven om beiden in te werken en te begeleiden.

Uiteraard zijn wij allen Piet enorm dankbaar voor alles wat hij in zijn functie voor onze gemeente heeft gedaan, maar daarover op een later tijdstip en plaats meer.

 
Kerkrentmeesters Kerkrentmeesters

Het kerkrentmeesters beraad

De taken van het kerkrentmeesterberaad zijn o.a.

zorgdragen voor en goed financieel beheer,
zorgdragen voor een goed onderhoud van de onroerende goederen van de gemeente en zorgdragen voor het verwerven van inkomsten voor de gemeente.
Het fungeren als opdrachtgever van kosters en beheerders van gebouwen, godsdienst onderwijzer(es) en administratief personeel (boekhouder). 


 

lees meer »
 
Overige Overige

Bank nummer

 

College van kerkrentmeesters

Protestantse Gemeente Nieuw Buinen, Buinerveen en Drouwenermond
p/a Noorderdiep 442, 9521 BP Nieuw Buinen


NL96 RABO 0309 2476 16

lees meer »
 
 
 
 
Kerk in actie 
 
Protestantse kerk
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.